6.5.07

Στιγμή σου, Στιγμή μου...Η πιο δημοκρατική στιγμή

είναι του αμοιβαίου οργασμού.

ΤΙΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ, Αντικριστοί Καθρέφτες